Povodeň

Jak se chovat před povodní?

 • vytipovat si k nouzovému pobytu vyvýšené, bezpečné místo pro případ úniku (nejvyšší patro v domě, půda, nejvyšší místo v obci)
 • na toto místo připravit náhradní zdroje osvětlení (svíčky), rádio, zásobu pitné vody a jídla na 2-3 dny, nouzový vařič, lékárnu, šaty a pokrývky, mobilní telefon majetek, který chcete zachránit, přemístit na vyvýšené místo
 • dopravit zvířata na bezpečné místo
 • připravit si evakuační zavazadlo
 • připravit pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken
 • uhasit kotle, vypnout elektrické spotřebiče, hlavní uzávěr plynu
 • zabezpečit domácí chemikálie, aby nepřišly do styku s vodou
 • v případě, že je nařízena evakuace, uposlechnout nařízení o vyklizení ohroženého prostoru

Co to je evakuace?

 • i v současné době mohou nastat situace, kdy jsou ohroženy lidské životy tehdy je často nezbytné přemístit obyvatele na bezpečné místo
 • evakuace znamená přemístění osob, zvířat a dalších věcí z prostoru ohroženého, např. povodní, sesuvem půdy, únikem nebezpečných látek do ovzduší
 • o nebezpečí záplav a evakuaci jsou obyvatelé zpraveni z obecního rozhlasu, z pojízdných rozhlasových vozů, při větších pohromách z rozhlasu a televize
 • tam se dozví místo, kam se musí dostavit a odkud budou přemístěni do bezpečí
 • s sebou si mohou vzít jen evakuační zavazadlo
 • před opuštěním domu je nutné vypnout hlavní jistič elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody a zabezpečit okna a dveře

Co s sebou do evakuačního zavazadla?

 • důležité dokumenty (občanský průkaz), peníze a cennosti
 • základní trvanlivé potraviny
 • potraviny musí být v takové formě, aby vydržely delší dobu bez ledničky (konzervy, sterilované nebo sušené potraviny)
 • balená pitná voda
 • předměty pro osobní hygienu
 • náhradní oděv a obuv
 • pláštěnka
 • lékárnička
 • zvláštní léky, pokud je někdo potřebuje (v případech alergie, cukrovky atd.)
 • svítilna
 • malé rádio a baterie
 • jídelní miska a příbor
 • spací pytel
 • jako evakuační zavazadlo lze použít batoh, tašku nebo kufr, ale hlavně musí být přiměřené velikosti a musíme ho být schopni sami unést
 • zavazadlo musí být označeno visačkou se jménem a adresou
 • bylo by dobré mít připravené evakuační zavazadlo preventivně, nikdy nevíte, kdy vás povodeň či jiná katastrofa překvapí - a až přijde, většinou není čas na to shánět vše dohromady

Co dělat při povodni?

 • opustit co nejrychleji ohrožený prostor
 • jednat vždy s rozvahou, neztrácet hlavu
 • nikdy se nedotýkat elektrických zařízení, pokud stojíte ve vodě
 • nechodit do neznámých nebo níže položených míst
 • v případě, že jste uvězněni v domě, vystoupit do nejvyšších míst
 • dát o sobě vědět -- telefonem, máváním, zvukovými signály
 • pokud hrozí nebezpečí, že voda zaplaví i nouzový úkryt, vyhlédnout si místo, kam je člověk schopen doplavat, a včas se tam vydat
 • dbát vždy pokynů záchranářů

Kdo mi může během povodní pomoci?

 • policie
 • hasičský záchranný sbor
 • zdravotnická záchranná služba
 • městský nebo obecní úřad
 • telefonní linky zřízené zvláště pro krizové situace

Co rozhodně nedělat po povodni?

 • nechodit do budov zasažených povodněmi, mohou být poškozeny a kdykoliv spadnout
 • nejíst potravu navlhčenou povodňovou vodou, může být zkažená
 • nepít vodu ze zatopených studní ani z vodovodů v zatopených oblastech
 • nepoužívat otevřený oheň v poškozených stavbách, hrozí výbuch plynu
 • nedotýkat se elektrických zařízení a spotřebičů, mohou probíjet
TOP